januari 2017

Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte som hålles

5.2.2017 kl 18:00 Rönnholm Bystuga

Stadenliga förhandlingar

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
Fastställande av föredragningslistan.
Verksamhetsberättelsen, bokslut samt verksamhetsgranskarnas berättelse
gällande det gångna verksamhetsåret uppläses.
Beslut fattas om godkännande och fastställande av bokslutet.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsansvariga.
Fastställande av verksamhets- och viltvårdsplan för inkommande år, samt viltvårdsförpliktelse och
beslut om eventuellt uppbärande av viltvårdspliktsavgift och dess storlek.
Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
Beslut om föreningens anslutnings- och medlemsavgifts storlek samt årskorts- och gästkortsavgifter.
Val av nya medlemmar, beviljande av årskort och eventuellt uteslutande av medlem.
Fastställande av ersättningar för ordförande och övriga förtroendevalda.
Val av styrelsens ordförande.
Val av nya styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.

  • De medlemmar som första gången avgår, utses genom lottning då styrelse väljs för första gången.

Val av två (2) verksamhetsgranskare och två (2) verksamhetsgranskar-suppleanter.
Val av medlemmar till sektioner och utskott, vid behov.
Val av föreningens representant till Malaxnejdens Jaktvårdsförenings styrelse och suppleant för denne.
Övriga till föredragningslistan antecknade ärenden.

Stövarprov

Lördag 14.1.2016 stövarprov på Kajane

Klubbkamp Malaxnejdens Stövarklubb – Syd-Östrbottens Kennelförening – Vasa Kennelförening

Rovdjur i markerna

6.1 sågs en varg som gick över vägen på Takaneback
samt observerades spår av två vargar i Storskogen

images